2014-02-25

Rada Miejska Jasła

Rada Miejska Jasła jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 21 radnych. Rada Miasta rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada Miasta obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej. Działalność rady gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Organizowanie pracy rady gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem przewodniczącego rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez radę gminy uchwały przechowuje się w Urzędzie Miasta w Jaśle wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

 

Wykaz Radnych Rady Miejskiej Jasła w kadencji 2018 -2023

 1. Bernal Elżbieta
 2. Czeluśniak Krzysztof
 3. Czernecki Andrzej
 4. Dybaś Andrzej                   Wiceprzewodniczący RMJ
 5. Dziedzic Iwona
 6. Filip Mariusz      Postanowienie - obsadzenie mandatu
 7. Hap Robert
 8. Jankowska – Zawada Izabela  Postanowienie - wygaśnięcie mandatu                    
 9. Kluz Maria
 10. Mazur Mariola
 11. Mikrut Kazimierz
 12. Okarma Jerzy
 13. Pierzchała Jan
 14. Polak Lech                        Wiceprzewodniczący RMJ   Postanowienie - wygaśnięcie mandatu
 15. Rak Henryk                       Przewodniczący RMJ
 16. Rymarz Małgorzata
 17. Sikora Krystyna
 18. Sobczyk Agnieszka                  Postanowienie - obsadzenie mandatu                                 
 19. Twarduś Józef
 20. Węgrzyn Marcin
 21. Wójcik Bogusława
 22. Ziemba Bogdan
 23. Znamirowski Leszek

 

Kontakt: Urząd Miasta w Jaśle

Biuro Rady Miasta

Tel. 448 63 53

Fax. 446 29 76

e-mail: rada@um.jaslo.pl

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się